اخبار روز

هدفون JBL Vibe Beam با درایورهای 8 میلی متری، پشتیبانی از شارژ سریع در هند راه اندازی شد: قیمت، ویژگی ها

هدفون JBL Vibe Beam با درایورهای 8 میلی متری، پشتیبانی از شارژ سریع در هند راه اندازی شد: قیمت، ویژگی ها

قیمت هدفون JBL Vibe Beam در هند، در دسترس بودن

  • JBL Vibe Beam جدید معرفی شده در هند با قیمت 3299 روپیه عرضه شده است.
  • این هدفون در %20%D9%88%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA.%20
  • JBL%20Vibe%20Beam%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20-%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%8C%20%D8%A2%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%DA%98.

<.%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20JBL%20Vibe%20Beam

  • %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20TWS%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%208%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF.<%20/span>
  • %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86%20JBL%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.
  • %D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%20JBL%20Vibe%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20Smart%20Ambient%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.
  • %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20JBL%20Vibe%20Beam%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20IP54%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%B4%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  • JBL%20Vibe%20Beam%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C%2032%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D8%B1%20%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%208%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF.
  • %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20TWS%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20USB%20Type-C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%2010%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF.

%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%20JBL%20Tune%20Beam%20%D9%88%20JBL%20Tune%20Buds%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%207999%20%D9%88%206999%20%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%8C%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20اینجا%20را%20بررسی%20کنید.%20__

_

titan

می گن ازدست تنها صدا در نمیاد ولی یاد گرفتم با یک انگشت صدایی همچون غرش بسازم که شیر هم جلوی آن سر خم کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا